امور نمایندگان

گستره نمایندگی بازرگانی مبنا کارت آریا


  • شبکه نمایندگی سراسری در 31 استان کشور
  • پشتیبانی از دستگاه‏ها در بیش از 8000 شهر و روستا
  • انجام نصب دستگاه ها
  • انجام بازدیدهای دوره ای (سرویس دوره ای) دستگاه ها
  • انجام بازدیدهای موردی و تعمیرات دستگاه ها
  • نصب دستگاه جایگزین
  • تامین قطعات انبارک موجود در دفاتر نمایندگی
  • برگزاری کلاس‏های آموزشی برای نمایندگان
  • بررسی و نظارت بر عملکرد نمایندگان