ارزش های سازمانی


ارزشهای محوری اصول اعتقادی دیرپا و اساسی  این سازمان بوده، باعث رشد و نمو کارکنان در قالب گروه میشود. ارزشهای محوری شرکت بازرگانی مبنا کارت آریا به عنوان اصول راهنمای جاویدان به هیچ توجیهی نیاز ندارند و برای افراد درون سازمان ارزش و اهمیت ذاتی دارند. ارزش های محوری سازمان به عنوان مبنایی مورد استفاده قرار می گیرند که براساس آنها سیاست ها را تدوین کرد. همچنین با تکیه بر آنها، شیوه رفتار روزانه کارکنان و مبنای تصمیم گیریها در محل کار را مشخص نمود. ارزشهای محوری مشخص شده به هنگام برنامه‌ریزی های بلند مدت و اخذ تصمیمات سطوح مختلف مبنای اصلی عملکرد قرار دارد. 

ارزشهای محوری  شرکت بازرگانی مبنا کارت آریا را کدهای اخلاقی سازمان نیز می نامند، این کد ها اصول راهنما در سازمان هستند که رهنمودی برای تصمیم گیری و رفتارها خواهد بود 

اصول اخلاقی مناسب، پیش شرط مدیریت استراتژیک کارآمد خواهد بود. ارزشهای سازمانی شرکت بازرگانی مبنا کارت آریا با بررسی بیش از پنجاه کد رفتاری و تشکیل جلسات هم اندیشی به شرح ذیل و در دو گروه Core value و Business value تدوین شده است.