شرایط گارانتی

در صورت بروز خسارات زیر به دستگاه، هزینه سرویس و نگهداری، تعمیرات و تعویض قطعه خسارت دیده بر عهده بانک می باشد:

 • خسارات ناشی از عدم رعایت شرایط و دستورالعمل های نحوه استفاده از دستگاه ها که توسط شرکت آموزش داده شده  
 • خسارات ناشی از آتش سوزی، سیل، تصادفات و بطور کلی عوامل فورس ماژور
 • خساراتی که ناشی از نفوذ آب و یا مایعات دیگر به داخل دستگاه ایجاد گردیده باشد
 • خسارات ناشی از حیوانات موذی، گردد و غبار شدید، حرارت دمای زیاد و یا سرمای شدید
 • خسارات عمدی که به تایید کارشناس اعزامی شرکت رسیده باشد
 • خسارات ناشی از انتقال دستگاه ها بدون اطلاع و نظارت شرکت
 • خسارات وارده در اثر نوسانات برق و یا سوختن UPS منصوبه در شعب
 • صدمه فیزیکی دستگاه ناشی از ضربه خوردگی و یا افتادن از روی میز
 • خساراتی که به دلیل ورود اجسام خارجی و تاثیر گذاری مانند (سوزن، خرده کاغذ، گیره فلزی و...) داخل دستگاه شده باشد
 • استفاده از کابل برق و کابل USB غیر استاندارد
 • به طور کلی استفاده از مواد مصرفی (ریبون و اقلام تمیز کاری) غیر اصلی و متفرقه و همچنین استفاده ناصحیح از دستگاه