فرم استخدام

(پرسشنامه استخدام شرکت بازرگانی مبنا کارت آریا) 

اطلاعات اشخاص:
نام:
نام خانوادگی:
کد ملی:
آدرس ایمیل:
موبایل:
فایل رزومه:
 وضعیت نظام وظیفه: وضعیت تاهل:

آیا در حال حاضر شاغل هستید؟
آیا در حال حاضر شاغل هستید؟
شغل فعلی:
نام محل کار:
نوع فعالیت محل کار:
حقوق ناخالص:
سمت شما در این شغل:
علت تصمیم به قطع همکاری:
آدرس:
تلفن:
سوابق تحصیلی
سوابق تحصیلی:

نام موسسه

رشته

از تاریخ 

تا تاریخ

شهر

معدل

نوع مدرک

 

 


سوابق کاری: ( از آخرین محل کار شروع کنید)

نام محل کار

شغل

از تاریخ 

تا تاریخ

نام مدیر

حقوق ناخالص

علت ترک

تلفن  


نام محل کار

شغل

از تاریخ 

تا تاریخ

نام مدیر

حقوق ناخالص

علت ترک

تلفن   
فرصت های شغلی فعال

چاپ