معرفی تیم

محمد مظاهری

مدیرعامل، عضو هیئت مدیره

دکترای مدیریت اجرایی
از سال 1379 در گروه توسن

mohammad.mazaheri@tosantechno.com

00982142061600

مجید آرزومند

عضو هیئت مدیره

کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار
از سال 1384 در گروه توسن

m.arezomand@tosantechno.com
00982142061600

روح الله فاطمی

نائب رئیس هیئت مدیره

دکترای مدیریت راهبردی کسب و کار استراتژیک
از سال 1379 در گروه توسن

rfatemi@tosan.com
00982182198120

روح الله الهرابیان

رئیس هیئت مدیره

کارشناسی ارشد مدیریت دولتی
از سال 1395 در گروه توسن

r.lohrabian@tecvest.ir
00982182198850

علی اکبر نامداری

عضو هیئت مدیره

کارشناسی ارشد مهندس کامپیوتر
از سال 1378 در گروه توسن

namdari@tecvest.ir
00982182198850