پشتیبانی و خدمات پس از فروش

نصب و آموزش

نصب دستگاه در محل مشتری
ارائه آموزش های مورد نیاز در خصوص نحوه عملکرد دستگاه

تعمیرات و پشتیبان

تعمیرات در محل در کلیه استان ها
قرار دادن دستگاه جایگزین با توجه به شرایط قرارداد