تغییرات نرخ ارز/ چالش های بانکداری و پرداخت

تاریخ 1395/10/29     تعداد دفعات مشاهده 1923 بار     ساعت 00:00     گروه خبری اخبار بازرگانی مبنا کارت آریا

مصاحبه راه پرداخت بامدیریت عامل شرکت بازرگانی مبنا کارت آریا

دانلود مصاحبه آقای حیدرپور مدیریت عامل شرکت بازرگانی مبنا کارت آریا با راه پرداخت در خصوص چالش های بانکداری و پرداخت
تصویر

موضوع مصاحبه : تغییرات نرخ ارز/ چالش های بانکداری و پرداختدانلود مصاحبه آقای حیدرپور مدیریت عامل شرکت بازرگانی مبنا کارت آریا با راه پرداخت