خدمات بانکی


خدمات عمومی

نصب و آموزش

  • نصب دستگاه در محل مشتری
  • ارائه آموزش های مورد نیاز در خصوص نحوه عملکرد دستگاه

تعمیرات و پشتیبانی

  • تعمیرات در محل در کلیه استانها
  • قرار دادن دستگاه جایگزین با توجه به شرایط قرارداد .