محصولات شرکت بازرگانی مبنا کارت آریا


  • تمام محصولات
  • بانکی
  • بیمارستانی
  • سازمانی / اداری
  • نرم افزار
 نرم افزار صدور کارت نرم افزار صدور کارت
 Smart Kiosk Smart Kiosk
 FB-30 FB-30
 CM 400 CM 400
 CM 200 V CM 200 V
 CM 100 V CM 100 V
 SC7000 SC7000
 Smart 30 Smart 31
 Smart 70 Smart 70
 راهکارهای صدور کارت بانکی راهکارهای صدور کارت بانکی
T300 T300
D500 D500
 E-SignPad 4300 E-SignPad 4300
 چاپگر مچبند چاپگر مچبند
 E-SignPad 5600 E-SignPad 5600