خدمات بانکی

نصب و آموزش

  • نصب دستگاه در محل مشتری
  • ارائه آموزش های مورد نیاز در خصوص نحوه عملکرد دستگاه

سرویس و بازدیدهای دوره ای

  • بازدید و انجام سرویس های دوره ای با توجه به قرارداد.

تعمیرات و پشتیبانی

  • انجام تعمیرات در مراکز کلیه استانها
  • قرار دادن دستگاه جایگزین با توجه به شرایط قرارداد .

خدمات عمومی

نصب و آموزش

  • نصب دستگاه در محل مشتری
  • ارائه آموزش های مورد نیاز در خصوص نحوه عملکرد دستگاه

تعمیرات و پشتیبانی

  • تعمیرات در محل در کلیه استانها
  • قرار دادن دستگاه جایگزین با توجه به شرایط قرارداد .