همکاران ما
نمایشگاه Seamless 2018

حضور بازرگانی مبنا کارت آریا در نمایشگاه Seamless 2018

شرکت مبنا کارت آریا امسال نیز در نمایشگاه کارت و پرداخت Seamless 2018 حضور دارد.

بازدید مدیران ارشد بانکی

بازدید مدیران ارشد بانک ها از ساختمان جدید خدمات پس از فروش

طی این مدت و هفته های آتی از مدیران ارشد بانکی جهت بازدید از ساختمان جدید خدمات پس از فروش دعوت به عمل آمده است.

کیوسک غیر نقدی

محصول جدید شرکت بازرگانی مبنا کارت آریا

کیوسک غیر نقدی - Cashless (ATM)