همکاران ما
بازدید مدیران ارشد بانکی

بازدید مدیران ارشد بانک ها از ساختمان جدید خدمات پس از فروش

طی این مدت و هفته های آتی از مدیران ارشد بانکی جهت بازدید از ساختمان جدید خدمات پس از فروش دعوت به عمل آمده است.

کیوسک غیر نقدی

محصول جدید شرکت بازرگانی مبنا کارت آریا

کیوسک غیر نقدی - Cashless (ATM)

افتتاح ساختمان جدید خدمات پس از فروش بازرگانی مبنا کارت آریا

نگاهی به درون ساختمان جدید خدمات پس از فروش بازرگانی مبناکارت آریا

واحد خدمات پس از فروش شرکت بازرگانی مبناکارت آریا به‌تازگی از ابتدای مهرماه ۱۳۹۶ در ساختمان جدیدی در بلوار آفریقای تهران با مساحت تقریبی ۵۰۰ متر مربع در راستای اهداف استراتژیک شرکت تجهیز و راه‌اندازی شده است.